Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje výrobků STEGU®, mezi společností DECORSTONE, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „kupující“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Prodávající se zavazuje na základě objednávky kupujícího dodat kupujícímu výrobky značky STEGU® a zboží ze své nabídky (dále jen „zboží“), a kupující se zavazuje toto zboží a případné služby spojené s dodávkami zboží odebrat a uhradit za ně kupní cenu a úhradu za související služby, to vše za podmínek dále ujednaných.

 

2. NABÍDKA A CENÍK PRODÁVAJÍCÍHO

2.1 Nabídku prodávajícího tvoří standardní zboží, které je uvedeno v aktuálním ceníku STEGU® (dále jen „standardní zboží“) a zboží zakázkové, kterým jsou výrobky na zakázku (dále jen „zakázkové zboží“).

2.2 Ceny zboží jsou stanoveny v aktuálním maloobchodním ceníku prodávajícího (dále jen „ceník“) dostupném na www.stegu.cz.

2.3 Ceny zboží jsou v ceníku uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží.

2.4 V případě, že nedochází k převzetí zboží ve skladu prodávajícího, je kupující povinen společně s kupní cenou zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.5 Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- hotově při převzetí zboží;

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, číslo 107-6334460207/0100, vedený u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“) na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím;

- v případě, že je to výslovně stranami sjednáno, může kupující cenu uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) s tím, že splatnost kupní ceny je uvedena na faktuře;

2.6 Při objednávce zboží na zakázku, které je v ceníku označené znakem *, na stránkách www.stegu.cz v detailu daného produktu dostupností ( na objednání), nebo standardního zboží v atypickém provedení je kupující povinen uhradit zálohu ve výši 50% kupní ceny předem na základě vystavené zálohové faktury se splatností 14 dní od jejího vystavení. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy se termín dodání zboží prodlužuje o počet dní, ve kterých je kupující v prodlení s úhradou zálohy. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy delšího jak 14 dní je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě zrušení kupní smlouvy z podnětu kupujícího se zaplacená záloha nevrací.

2.7 Prodávající si vyhrazuje právo stanovit platební podmínky při odběru zboží nad 50 000 Kč bez DPH.

2.8 Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu zboží prodávajícímu ke dni splatnosti na vystavené faktuře k dodanému zboží.

2.9 Nedojde-li k osobnímu odběru zboží, zašle prodávající kupujícímu fakturu na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy. Dle dohody účastníků se má faktura za doručenou dnem odeslání e-mailu kupujícímu.

2.10 Prodávající si vyhrazuje právo stanovit externího správce pohledávek, který bude zajišťovat komplexní správu pohledávek prodávajícího.

2.11 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a úhrady za případné služby spojené s dodáním zboží se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

2.12 Prodávající si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ke zboží vlastnické právo, tj. kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

2.13 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny a úhrady za případné služby spojené s dodáním zboží delšího jak 30 dní ztrácí kupující nárok na poskytnutou slevu a zavazuje se uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží. Částka odpovídající rozdílu mezi plnou cenou zboží a fakturovanou cenou bude prodávajícím kupujícímu vyfakturována. Kupující se zavazuje tuto fakturu neprodleně uhradit, a to ve lhůtě nejpozději do 14 dní od vystavení faktury.

2.14 V případě dodání zboží na paletách spediční společností, budou kupujícímu palety fakturovány částkou 100 Kč bez DPH za 1 ks.

2.15 Pokud je zboží dodáno na paletě, bude kupujícímu fakturováno balné ve výši 200 Kč bez DPH za 1 ks zabalené palety.

 

3. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

3.1 Smlouva o koupi věci nabízené prodávajícím je uzavřena potvrzením prodávajícího o přijetí objednávky kupujícího. Objednávku je možné prodávajícímu doručit telefonicky +420 736 117 250, osobně, poštou, nebo elektronickou poštou na e-mail objednavky@stegu.cz. Potvrzení o přijetí objednávky je možné kupujícímu doručit telefonicky, osobně, poštou nebo elektronickou poštou na e-mail uvedený v objednávce.

3.2 Objednávka musí obsahovat  fakturační údaje přesný název a typ výrobku, objednávané množství, způsob dopravy (vlastní, spediční firma objednaná kupujícím, doprava zajištěná prodávajícím – zaměstnanci prodávajícího či spediční firmou objednanou prodávajícím), místo určení, způsob platby, datum a podpis kupujícího.

3.3 Nebude-li výslovně sjednáno jinak, místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese K Rybníku 401, 252 42 Jesenice.

3.4 Prodávající si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) ke zboží vlastnické právo, tj. kupující se stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím.

3.5 Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

 

4. Dodání, předání a převzetí zboží

4.1 Nebude-li výslovně sjednáno jinak, je místem plnění provozovna prodávajícího: K Rybníku 401, 252 42 Jesenice.

4.2 Sjednají-li účastníci, že prodávající je povinen zboží doručit na provozovnu kupujícího, zavazuje se kupující uhradit smluvní cenu přepravy.

4.3 V případě, že kupující vyžaduje doručení zboží přepravní společností Doprava na paletách s.r.o., zavazuje se kupující uhradit cenu přepravy dle obchodních podmínek a platného ceníku (příloha č. 3) spediční společnosti Doprava na paletách s.r.o., aktuálně k zobrazení na dopravanapaletach.cz.

4.4 Zboží bude předáno kupujícímu na základě podpisu faktury, jenž bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího, druh a množství zboží, identifikaci předávající a přebírající osoby. Faktura slouží zároveň jako dodací list – podpisem faktury kupující potvrzuje kromě převzetí faktury také převzetí zboží ve faktuře uvedeného.

4.5 Při převzetí zboží od prodávajícího či spediční firmy (dále jen „přepravce“) je kupující povinen zkontrolovat množství zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na faktuře (podpisem, s čitelným uvedením jména, příjmení), a v případě, že bude zboží kupujícímu odesláno, na dokladech předložených přepravcem. Potvrzením faktury event. dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky a zboží nemůže být brán zřetel.

4.6 Jakékoli zjevné vady zjištěné na zboží při předání nebo nesoulad s objednávkou vztahující se k danému zboží budou vyznačeny přebírající osobou na faktuře (event. dodacím listu) s tím, že přebírající osoba za kupujícího je oprávněna takové zboží nebo jeho část nepřevzít.

4.7 Kupující si je povinen ke zboží stáhnout prohlášení o vlastnostech, popř. ujištění o vydaném prohlášení nebo certifikáty, které jsou dostupné on-line na webových stránkách stegu.cz nebo si je vyžádat u prodávajícího.

4.8 Bylo-li smluveno zajištění závazku zaplatit kupní cenu, je kupující povinen ve smluvené době, jinak včas před dobou sjednanou pro dodání zboží, předat prodávajícímu doklady prokazující, že zaplacení kupní ceny bylo zajištěno v souladu se smlouvou. Nesplní-li kupující tuto povinnost, může prodávající odepřít dodání zboží do doby předání těchto dokladů. Jestliže kupující nezajistí zaplacení kupní ceny v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit.

4.9 Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 17:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není vždy možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.

4.10 Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží v sjednané lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

4.11 Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situace nebo pochybení spediční služby.

 

5. Odpovědnost za vady

5.1 Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že vzhledem k technologickým postupům při výrobě výrobků STEGU®, se mohou vyskytovat:

  • určité odlišnosti v odstínech konkrétní barvy výrobků,
  • určité odlišnosti v rozměrech jednotlivých výrobků s tolerancí uvedenou v technických listech výrobků,
  • primární vápenné výkvěty. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

 

5.2 Odlišnost v odstínu barvy obkladu a rohu (odpovídá-li typ i kód smlouvě), rozměrová odchylka +-5 mm a primární vápenný výkvět není vadou dodaného zboží.

5.3 Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

5.4 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je kupující povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Kupující je povinen vždy postupovat podle aktuálního technického listu a montážního návodu ke zboží. Aktuální technické listy a montážní návody jsou k dispozici na webových stránkách stegu.cz a v sídle prodávajícího.

5.5 Vznik odpovědnosti za vady na straně prodávajícího je vyloučen, pokud nedostatky zboží byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním kupujícího či třetí osoby.

5.6 Má-li zboží vady, budou nároky kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí: dodáním chybějícího zboží, odstraněním ostatních vad zboží, dodáním náhradního zboží za zboží vadné, přiměřenou slevou z kupní ceny.

5.7 Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu, ustanovení § 2108 OZ se na základě dohody účastníků této smlouvy na kupní smlouvy uzavírané na základě této smlouvy neuplatní.

5.8. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu STEGU® na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

 

6. Právo zpětného prodeje (vrácení zboží)

6.1 Ve výjimečných případech může prodávající s kupujícím uzavřít dohodu, kterou dojde k prodeji zboží zpět prodávajícímu (vrácení zboží).

6.2 Dohodu lze uzavřít pouze ohledně zboží v nepoškozeném stavu a v originálním nepoškozeném balení. K převzetí zboží zpět prodávajícím může dojít pouze ve skladech prodávajícího. Dohodu nelze uzavřít zejména ohledně zboží v otevřených nebo poškozených balení, ohledně speciálních výrobků a speciálních barevných odstínů, jakož i zboží, které již není v nabídce prodávajícího, nebo zakázkového zboží.

6.3 V případě zpětného prodeje zboží si prodávající účtuje srážku 10% z nákupní ceny kupujícího.

 

7. Reklamace

7.1 Kupující je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to písemně, nebo e-mailem na adrese reklamace@stegu.cz, nebo osobně v sídle prodávajícího.

7.2 Reklamované zboží musí kupující dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je provozovna prodávajícího. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká kupujícímu právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

7.3 Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30-ti dní od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má kupující právo na výměnu věci, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží kupujícímu.

7.4 Doklady k uplatnění reklamace

Řádná reklamace musí být doložena následujícími doklady:

 

Reklamace zboží kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu, ustanovení § 2108 OZ se neuplatní.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1 Kupující je povinen zboží odebrat nejpozději do 7 dnů po termínu uvedeném ve výzvě k odběru objednaného zboží.

8.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud si kupující objednané zboží odmítne převzít nebo si je ve lhůtě uvedené v bodu 8.1 nepřevezme.

8.3 Kupující je v případech uvedených v bodu 8.2 povinen uhradit náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží ke kupujícímu a náklady spojené s přepravou zakoupeného zboží zpět do skladu prodávajícího.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Smluvní strana, která porušuje svou povinnost z kupní smlouvy, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší svou povinnost z kupní smlouvy, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

9.2 Kupující není bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího oprávněn práva a povinnosti z kupní smlouvy postoupit na třetí osobu.

9.3 Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2015.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.